Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady zpracování osobních údajů mají za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává pan Radek Mráz, IČ 66051614, se sídlem Malostranská 7, 262 02 Stará Huť (dále jen „prodávající“), o fyzických osobách při provozování e-shopu www.frostenhof.cz.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti prodávajícího, jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je Radek Mráz, IČ 66051614, se sídlem Malostranská 7, 262 02 Stará Huť (dále jen „správce“ nebo „my“).

Kontaktní údaje na správce:

2. PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na uvedených právních základech:

 • zpracování je nezbytné pro realizaci práv a povinností z kupní smlouvy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm b) GDPR;
 • zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu pro marketingové, reklamní a statistické účely (zasílání informací a obchodních sdělení) v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, a to vždy tak, aby byly chráněny Vaše zájmy a základní práva a svobody. To se týká údajů o Vašem chování na internetových stránkách www.frostenhof.cz, které zpracováváme za účelem sběru informací, které mohou být následně využity při zlepšování internetových stránek a našich služeb pro Vás, mohou sloužit jako podklad při vytváření statistik sledování návštěvnosti webu a jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, ale i předcházení útokům na internetové stránky a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat.

3. KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? KOMU BUDOU ÚDAJE DÁLE POSKYTNUTY?

Příjemcem osobních údajů je Radek Mráz. Osobní údaje nikomu neprodáváme ani z nich nevytváříme jakékoli databáze. Osobní údaje mohou být zpřístupněny osobám, které nám poskytují služby v pozici zpracovatele osobních údajů. Jedná se především o IT subjekty, spolupracující poradce či účetní. Veškeré tyto osoby prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánům veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, soudy apod.).

4. JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Údaje ve vztahu k našim zákazníkům: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa.

Údaje ve vztahu k našim obchodním partnerům – fyzickým osobám: jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa; kontaktní údaje zástupce právnické osoby: titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa.

5. DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM?

Vaše osobní údaje nejsou předávány do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

6. PO JAKOU DOBU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu dle okolností nezbytnou nebo jak to vyžadují právní předpisy.

7. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům
  • Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.
 • Právo na opravu Vašich osobních údajů
  • V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.
 • Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)
  • Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce Vaše osobní údaje vymazat.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
  • V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů založené na smlouvě či Vámi uděleném souhlasu, máte právo na poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

8. DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Osobní údaje fyzických osob u nás nejsou předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

9. DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK?

Na internetových stránkách www.frostenhof.cz zpracováváme osobní údaje prostřednictvím cookies. Pokud navštívíte internetové stránky www.frostenhof.cz  a povolíte čtení cookies, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme cookies, tedy malé soubory písmen a čísel, které ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače.

Cookies napomáhají k Vaší identifikaci při prohlížení jednotlivých stránek (podstránek) na www.frostenhof.cz  a při opětovných návštěvách a rovněž slouží k zajištění bezpečnosti, například aby mohlo být odhaleno, že někdo zneužil Vaše připojení k našemu webu a jedná namísto Vás. Cookies jsou nezbytné pro řádné fungování internetové stránky www.frostenhof.cz. Pokud budou cookies zablokovány, internetová stránka nemusí fungovat správně.

Dále za účelem sledování návštěvnosti našich internetových stránek, vytváření statistik a přehledů, měření účinnosti reklamy a přizpůsobení obsahu našich internetových stránek konkrétním potřebám ukládáme do Vašeho zařízení cookies z našeho webu.

10. Z JAKÉHO ZDROJE OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, jako od našich zákazníků při nákupu na e-shopu www.frostenhof.cz. Našim zájmem je pracovat pouze s aktuálními osobními údaji. Informujte nás prosím o všech změnách, pokud jde o Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, a to nejlépe na email info@frostenhof.cz. 

11. MÁTE DOTAZY? 

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla prodávajícího nebo emailem na info@frostenhof.cz.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky na e-shopu potvrzujete, že jste seznámen/a se Zásadami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto Zásady zpracování osobních údajů změnit. Novou verzi zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.9.2023.

Ve Staré Huti dne 1.9.2023

Radek Mráz

www.frostenhof.cz