Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu FrostenHof

 www.frostenhof.cz

provozovaného panem Radkem Mrázem, IČ 66051614, DIČ: CZ7105072799 se sídlem Malostranská 7, 262 02 Stará Huť

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP”) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé v souvislosti s nákupem zboží na portálu www.frostenhof.cz.
  2. Tyto VOP jsou určeny pro nákup zboží za účelem přímé spotřeby a uplatní se na ně úprava spotřebitelských smluv obsažená v § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“).
  3. U konkrétní nabídky zboží nabízeného na portálu www.frostenhof.cz mohou být uvedena ujednání odchylující se od těchto VOP. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

II. DEFINICE

e-shop” internetová stránka www.frostenhof.cz, registrovaná a provozovaná prodávajícím, na které prodávající nabízí své zboží k prodeji kupujícímu

„prodávající” pan Radek Mráz, IČ 66051614, se sídlem Malostranská 7, 262 02 Stará Huť, jako majitel a provozovatel e-shopu www.frostenhof.cz.

„kupující“ fyzická osoba (spotřebitel), která si na e-shopu objednává od prodávajícího nabízené zboží 

„zboží” položky uvedené na e-shopu, které prodávající nabízí k prodeji svým zákazníkům.

 „kupní smlouva” smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, na jehož základě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje zaplatit za zboží prodávajícímu kupní cenu.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na internetových stránkách e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku), 
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží. 
  2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Před odesláním objednávky kupující dále potvrdí, že se seznámil s těmito VOP a se Zásadami ochrany osobních údajů a že v uvedeném rozsahu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Následně kupující odešle prodávajícímu objednávku kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“, čímž objednává vybrané zboží s tím, že se zavazuje za toto zboží zaplatit kupní cenu. Prodávající po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu doručení objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. 
  3. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího. 
  4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily podmínky sjednané kupní smlouvy, opakovaně rušily učiněné objednávky či poškodily dobré jméno prodávajícího.  
  5. Kupující dále bere na vědomí, že prezentace zboží na e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  6. Prodávající si vyhrazuje výjimečné právo na zrušení kupní smlouvy pro nemožnost plnění z důvodu nedostupnosti zboží či z jiných objektivních důvodů, pro které nebude možné zboží dle kupní smlouvy kupujícímu dodat. Prodávající bude v takovém případě kupujícího bezodkladně informovat o zrušení kupní smlouvy. V případě, že již kupující uhradil kupní cenu zboží, bude mu tato bezodkladně vrácena zpět na účet, ze kterého byla uhrazena. 
  7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám.
  8. Kupující vůči prodávajícímu prohlašuje a zavazuje se, že:
   1. je plně svéprávný;
   2. veškeré údaje, které poskytuje prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
   3. před odesláním objednávky se důkladně seznámil s těmito VOP, je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi;
   4. zaplacením kupní ceny za zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje na zaplacení kupní ceny;
   5. zboží nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude v rámci podnikatelské činnosti prodávat třetím osobám; v případě, že by měla zájem o nákup zboží podnikající osoba, musí předem kontaktovat prodávajícího na email info@frostenhof.cz a dohodnout se s ním na podmínkách prodeje.
   6. bez písemného souhlasu prodávajícího nebude získávat, sledovat ani kopírovat jakýkoli obsah nebo informace ohledně e-shopu. 

 IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Prezentace zboží na e-shopu obsahuje informace o zboží nabízeném k prodeji, a to včetně uvedení ceny zboží. 
  2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží jsou závazné po dobu, po kterou jsou zobrazeny na internetových stránkách e-shopu. V případě změny ceny je závazná cena, která byla zobrazena v okamžiku, kdy kupující provedl objednávku zboží. 
  3. Na e-shopu jsou zobrazeny rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zobrazené informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pro doručování v rámci území České republiky. Prodávající nedoručuje zboží mimo území České republiky.
  4. Zboží bude kupujícímu doručeno jedním z následujících způsobů doručení dle volby kupujícího:
   1. přepravní společností/kurýrem určeným prodávajícím;
   2. osobním odběrem kupujícím v sídle prodávajícího. 
  5. Kupní cenu zboží lze uhradit:
   1. platbou on-line (přes platební bránu)
   2. převodem na bankovní účet prodávajícího; v takovém případě bude zboží odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
   3. hotově (v případě osobního odběru).
  6. S kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. 
  7. Termín dodání zboží je standardně 2-4 pracovní dny po uzavření kupní smlouvy. Prodávající informuje kupujícího, že nemůže ovlivnit konkrétní čas dodání zboží přepravní společností ani delší dobu dodání. V případě platby bankovním převodem bere kupující na vědomí, že zboží bude kupujícímu expedováno až po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
  8. Kupující je povinen při doručení zboží zkontrolovat, zda vnější obal doručovaného zboží není poškozený. V případě poškození obalu zásilky je kupující povinen zkontrolovat obsah zásilky v přítomnosti doručovatele. Pokud je doručované zboží poškozené nebo pokud obsah zásilky neodpovídá objednávce, sepíše kupující s doručovatelem protokol o převzetí, s popisem poškození zásilky, poškození doručovaného zboží nebo nesprávného obsahu zásilky. Kupující je rovněž v takovém případě oprávněn odmítnout převzetí zásilky.

 

 V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

  1. Prodávající informuje kupujícího o tom, že kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačí oznámení o odstoupení odeslat prodávajícímu před uplynutím lhůty.
  2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář odstoupení od smlouvy, který mu byl zaslán na email spolu s potvrzením objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@frostenhof.cz. 
  3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby (týká se zejm. rýžových produktů).
  4. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešle zpět prodávajícímu před uplynutím 14 dnů. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. 
  5. V případě platného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající vrátí peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (vyjma osobního odběru), a to i v případě, že kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
  6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. 

 

VI. REKLAMACE, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující bere na vědomí, že od prodávajícího nakupuje zboží potravinářského charakteru s kratší dobou spotřeby, než je standardní záruční doba spotřebitelských výrobků. Doba minimální trvanlivosti/doby spotřeby zboží je vždy uvedena na obalu zboží. Kupující je oprávněn reklamovat pouze takovou vadu zboží, která se projevila v uvedené lhůtě.  
  3. Má-li zboží vadu, může kupující v souladu s ustanovením § 2169 občanského zákoníku požadovat dodání nového zboží bez vad nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění věci. 
  4. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud 
   1. prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době nebo ji nepřevezme na vlastní náklady 
   2. vada se projeví opakovaně nebo je podstatným porušením kupní smlouvy, nebo 
   3. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 
  5. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. 
  6. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit, je-li vada nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží, ohledně kterého bylo odstoupeno nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal. 
  7. Právo z vadného plnění kupující není oprávněn uplatňovat, pokud vadu způsobil sám (např. nevhodným uskladněním potravinářského zboží apod.).
  8. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, a to emailem na adrese info@frostenhof.cz,  případně písemně na adrese sídla prodávajícího. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající emailem, kdy právo uplatnil a reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu.
  9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací; je-li reklamace nedůvodná, nese své náklady kupující sám. 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího je předmětem samostatného dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je zveřejněn na internetové stránce e-shopu a se kterým je kupující seznámen před odesláním objednávky.
  2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  3. Klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na svou elektronickou adresu. Souhlas lze kdykoli odvolat.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Kupující bere na vědomí, že obsah e-shopu a veškerá práva k němu jsou vlastnictvím prodávajícího a programové vybavení a další součásti tvořící e-shop (včetně fotografií propagovaného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat e-shop výhradně pro svou potřebu a zavazuje se, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop. Užívání e-shopu kupujícím neposkytuje ani nezakládá žádné oprávnění užívat nebo odkazovat na loga, názvy produktů, ochranné známky a jiná označení související s e-shopem, která jsou předmětem ochrany dle práva duševního vlastnictví. 
  2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený a vždy bezchybný chod e-shopu. 
  3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
  4. Stane-li se některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  5. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně doplnit či změnit. Prodávající v takovém případě zveřejní nové znění VOP na e-shopu. Provedenými změnami nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly za předchozího znění VOP.
  6. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. 
  7. Případné spory, které nebudou vyřešeny dle předchozího odstavce, budou řešeny českým soudem dle českého práva.
  8. Kontaktní údaje prodávajícího:
   1. Web: www.frostenhof.cz
   2. Sídlo: Malostranská 7, 262 02 Stará Huť
   3. Email: info@frostenhof.cz
   4. Telefon/zákaznická linka: 725 975 998
   5. IDDS: jj9z795
  9. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.9.2023.

IX. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Ve Staré Huti dne 1.9.2023

Radek Mráz

www.frostenhof.cz